Меню

Українські книжкові ілюстратори отримали престижну премію

Українські книжкові ілюстратори отримали престижну премію

Твор­ча май­стер­ня «Аґраф­ка» пе­ремог­ла на Бо­лонській книж­ковій яр­марці. Це од­на з найпрестижніших профіль­них на­город світу.

Книж­ки «Го­лос­но, ти­хо, по­шеп­ки» і «Я так ба­чу» май­стерні «Аґраф­ка» пе­ремог­ли в номінації нон-фікшн для дітей на Bologna Children’s Book Fair. Це мас­штаб­на подія, що вже в 55-й раз прой­де в Італії. Премія цієї ор­ганізації вва­жаєть­ся однією із най­прес­тижніших у га­лузі ди­тячої літе­рату­ри у світі. Офіцій­не на­город­ження відбу­деть­ся під час са­мого яр­марку, який ць­ого ро­ку прой­де 26-29 берез­ня.

«Ви­дав­ниц­тва з усь­ого світу пред­ста­вили по­над 1000 най­ме­нувань та 116 циф­ро­вих про­ектів, і вибір був ду­же склад­ним: кни­ги та прог­ра­ми за­хоп­лю­вали й пе­реко­нали на­ших журі у своїй красі, сміли­вості й інно­вацій­ності», – го­ворять ор­ганіза­тори премії.

Це вже не пер­ша на­горо­да цих кни­жок. У 2017 книж­ка «Го­лос­но, ти­хо, по­шеп­ки» от­ри­мала на­горо­ду Бієна­ле ху­дожньої Ілюс­трації у Бра­тис­лаві. Та­кож ця книж­ка ста­ла пе­ремож­ни­цею кон­курсу Найкра­щий книж­ко­вий ди­зайн 2017-го ро­ку від «Книж­ко­вого Ар­се­налу» та Goethe-Institut.

Swim Sessions VI at Cerise Rooftop Chicago

Chicago, IL 60601
Jul 22 Безкоштовно

Chicago's Boat Party (SUNSET CRUISE) Sunday, June 17th

Chicago, IL 60607
Jun 17 Вхід платний

Ukrainian Boat Party #1 by MoLoKo

Chicago, Illinois 60601, 60601
Jun 09 Вхід платний